Usługi księgowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz sprawozdawczość finansowa.

  Outsourcing procesów księgowych, który zyskał na popularności w ostatnich latach stał się swoistym znakiem nowych czasów. Nadzór nad księgowością ułatwia koncentracje przedsiębiorstw na kluczowych procesach z punktu widzenia tworzenia wartości i powierzaniu tzw. funkcji wspierających wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

   Korzystając ze sprawdzonych metodologii, narzędzi oraz wiedzy i doświadczenia, świadczymy usługi w takich dziedzinach:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Hilington,
  • przejęcie tylko części funkcji księgowych przez nasz personel w celu dostosowania usług prowadzenia ksiąg do potrzeb Klienta,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie i przy wykorzystaniu programu księgowego Klienta,
  • przygotowywanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS, Narodowego Banku Polskiego)
   i sporządzanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
  • przygotowywanie raportów i analiz dla zarządu,
  • sporządzanie raportów konsolidacyjnych oraz okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości,
  • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu,
  • sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT,
  • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji do stosownych organów.

  Organizacja działów księgowości

  Rozwój organizacji stawia przed osobami zarządzającymi nowe problemy i nowe wyzwania. Oferujemy naszym Klientom szeroki wachlarz usług wspomagających organizację i funkcjonowanie służb finansowo-księgowych. W naszej ofercie znajdują się:
  • usługi w zakresie organizacji działu księgowości, w tym wsparcie w przypadku przejmowania księgowości z firmy zewnętrznej do własnego działu księgowości,
  • projektowanie i wdrożenie efektywnego systemu przepływu informacji, dokumentów finansowych oraz systemu kontroli finansowej,
  • szeroko pojęty nadzór nad księgowością,
  • wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej i budżetowania,
  • pomoc przy wyborze i wdrożeniu systemu księgowego

  Pozostałe usługi i produkty księgowe

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku usług księgowych, stworzyliśmy specjalną ofertę usług i produktów:
  • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości i planu kont księgowych,
  • modyfikacje planu kont i sytemu raportowania w celu dostosowania ich do potrzeb zarządczych firmy,
  • opracowanie bądź usprawnianie istniejących procedur księgowych, regulaminów obiegu i kontroli dowodów księgowych,
  • przeprowadzanie programów naprawczych w zakresie księgowości,
  • rozwiązywanie specyficznych problemów księgowych,
  • zewnętrzny nadzór nad działem księgowości,
  • doraźna pomoc dla personelu działu księgowości,
  • zastępstwo głównego księgowego,
  • czasowe zastępstwo pracowników działu księgowości,
  • ocena kompetencji pracowników działu księgowości oraz analiza potrzeb szkoleniowych,
  • reorganizacje działów księgowości i działów finansowych

  Nadzór nad księgowością

  Dla kogo nadzór nad księgowością?

  Usługa ta przeznaczona jest dla firm, które prowadzą księgowość we własnym zakresie i które chciałyby skorzystać z merytorycznego wsparcia gwarantującego bieżącą weryfikację poprawności realizowanych procesów księgowych. Usługa ta może mieć charakter czasowego zastępstawa głównego księgowego lub permanetnego wsparcia osób prowadzących działalność gospodarczą, które realizują funkcje księgowe we własnym zakresie.

  Na czym polega nadzór nad księgowością?

  Nadzór odbywa się w siedzibie firmy Klienta, gdzie są przechowywane dokumenty. Praca zespołu finansowego Klienta jest nadzorowana przez osobę z zewnątrz posiadającą niezbędne kwalifikacje merytoryczne i menadżerskie.